14. 6. Roland

Zítra: Vít

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Územní plán > Návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Rokytnice

     Územní plán Rokytnice je zpracován na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi objednate-lem, Obcí Rokytnice a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. dne 30. 7. 2019 a jejího dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2021.
     Obec Rokytnice má platný územní plán – Územní plán sídelního útvaru Rokytnice (ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Ing. arch. Šárka Moráňová, listopad 1996), schválený Zastupi-telstvem obce Rokytnice dne 3. 12. 1997 s nabytím účinnosti dne 6. 1. 1998, ve znění ná-sledně zpracovaných a vydaných změn – Změny č. 1 (ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Ing. arch. Šárka Moráňová, březen 2004), schválené Zastupitelstvem obce Rokytnice dne 18. 11. 2004 s nabytím účinnosti dne 4. 12. 2004, Změny č. 2 (ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Ing. arch. Šárka Moráňová, duben 2010), vydané Zastupitelstvem obce Rokytnice dne 23. 9. 2010 s nabytím účinnosti dne 12. 10. 2010 a Změny č. 3 (ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Ing. arch. Šárka Moráňová, říjen 2014), vydané Zastupitelstvem obce Rokytnice dne 23. 4. 2015 s nabytím účinnosti dne 8. 5. 2015.
    Vzhledem k tomu, že platný územní plán již neodpovídá platným právním předpisům (stavební zákon a vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění), potřebám a požadavkům rozvoje obce a není v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování nového územní-ho plánu.
     V lednu 2020 byly zpracovány doplňující průzkumy a rozbory, jako podklad pro zpracování návrhu zadání Územního plánu Rokytnice. Návrh zadání byl projednán dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a upraven dle vznesených připomínek a požadavků. Definitivní znění Zadání schválilo Zastupitelstvo obce Rokytnice dne 29. 4. 2021. Na základě schváleného zadání byl v listopadu 2021 zpracován návrh Územního plánu Rokytnice pro společné jednání. Níže na odkazech je dokumentace Územního plánu Rokytnice pro společné jednání.

 

Návrh ÚP pro společné projednání 12.2021, hlavní výkres

Rokytnice-územní plán-návrh pro SJ-listopad 2021.pdf

Rokytnice-odůvodnění-návrh pro SJ-listopad 2021.pdf

Rokytnice-SEA-prosinec 2021.pdf

Rokytnice-vyhodnocení vlivů-prosinec 2021.pdf