19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace pro občany

Informace pro občany


 

 

Informování občanů Obecním úřadem Rokytnice

Obecní úřad Rokytnice informuje občany prostřednictvím:

  • obecního rozhlasu (časové intervaly hlášení: 11:30 - 12:00 hodin, 15:00 - 16:00 hodin, mimořádné zprávy dle aktuální potřeby)
  • webových stránek obce Rokytnice
  • mobilní aplikace Česká obec
  • Munipolis
  • facebooku - skupina Rokytnice u Přerova

Publikováno 1. 3. 2024 8:21

Vidimace a legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Lze vyřídit na Obecním úřadě Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

 

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. 

Úřad za obsah listin neodpovídá.

 

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.

Důvody k neprovedení vidimace či legalizace jsou stanoveny zákonem o ověřování.

 

Co musíte předložit:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný

  1. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  2. cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
  3. identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva,

    přičemž doklad podle odstavce  2. nebo 3. lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

 

Správní poplatky:

Vidimace:   30,- Kč/1 stranu A4 vidimované listiny

Legalizace: 30,- Kč/1 podpis

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Publikováno 25. 3. 2021 9:01

Czech Point

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby-pro-verejnost/

 

Provoz pracoviště „Czech POINT“ = místo, které vydává ověřené výstupy z centrálních registrů.

Zajišťujeme v kanceláři Obecního úřadu Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

Výstupy z centrálních registrů jsou zpoplatněny, lze hradit v hotovosti či platební kartou.

Příklady:

 

Výpis z rejstříků trestů

Kdo může žádat:
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříků trestů osobě, které se výpis týká, případně zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.
Co k tomu potřebujete:
1) Žadatel, kterého se žádost týká: platný doklad totožnosti.
2) Zmocněnec: úředně ověřenou plnou moc, která obsahuje číslo platného dokladu totožnosti žadatele, rodné číslo a místo narození žadatele + svůj platný doklad totožnosti.
 

Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace
 

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete:
1) Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
2) Žádáte-li o výpis podle seznamu nemovitostí, potřebujete znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu, příp. číslo popisné nebo evidenční (u stavby).
 
Výpis bodového hodnocení řidiče 
Co k tomu potřebujete: Platný průkaz totožnosti, řidičský průkaz
 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je určen k vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení v době po prvním lednu 2008. Je spravován Ministerstvem spravedlnosti.
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba) 
 

Publikováno 24. 3. 2021 9:16

Provoz pošty v obci od 14.4.2023, telefonní kontakt

Pošta Partner Rokytnice oznamuje, že od pátku 14. dubna 2023 bude provozovna k dispozici na adrese Rokytnice č.p. 348 (bývalá prodejna Jednoty).

V této souvislosti došlo ke změně telefonního kontaktu - nově 581 033 261.

 

Veřejnosti jsou i nadále poskytovány poštovní a finanční služby ve standardním rozsahu.

Kvalita provozu Pošty Partner je dozorována řídící pobočkou České pošty, pobočka Přerov 1.
 

Hodiny pro veřejnost provozovny Rokytnice č.p. 348:

Pondělí: 12.00 – 17.00 hod
Úterý: 08.00 – 13.00 hod
Středa: 12.00 – 17.00 hod
Čtvrtek: 08.00 – 13.00 hod
Pátek: 08.00 – 13.00 hod
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

 

Publikováno 30. 7. 2020 8:48

Kácení dřevin rostoucích mimo les - stručný popis, formuláře, poučení účastníka řízení

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, na kterém strom stojí, případně nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. Vlastnictví pozemku je třeba potvrdit výpisem z náhledu do katastru nemovitostí přiloženým k žádosti. Dále je třeba je třeba přiložit  fotodokumentaci, která evidentně potvrzuje zdůvodnění kácení dřeviny uvedené v žádosti.

Kácení se realizuje v období vegetačního klidu, tj. listopad až březen, ve výjimečných případech (velmi vysoké nebezpečí pro okolí vzhledem ke stavu dřeviny apod.) i v ostatních měsících roku.

Rozhodujícím faktorem pro rozhodování mezi podáním "Žádosti o povolení kácení" či podáním "Oznámení o kácení dřeviny" je obvod kmene příslušné dřeviny ve výšce 130 cm nad zemí. Je-li tento obvod kmene ve stanovené výšce NAD 80 cm, je nutné žádat o povolení kácení (netýká se ovocných stromů). V opačném případě se řeší oznámením o kácení.

Formuláře ke stažení zde:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.doc

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.doc

 

Poučení účastníka řízení:

Poučení účastníka řízení ve věci povolení kácení dřevin.docx 


Publikováno 11. 5. 2020 9:22

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu - viz sekce Odpady.


Publikováno 2. 7. 2019 11:12

Občan na úřadě - Jak se zachovat v různých životních situacích

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

případně odkaz zde:

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

 

Přihlášení k trvalému pobytu v obci Rokytnice:

Přihlášení k trvalému pobytu v obci Rokytnice.pdf


Publikováno 26. 3. 2019 10:16

Pojízdná prodejna s pečivem dojíždí do naší obce

Pekárna PAULLA, s.r.o., Lipník nad Bečvou oznamuje, že pojízdná prodejna s pečivem dojíždí do naší obce, a to na níže uvedená stanoviště v níže uvedených termínech a časech:

ÚTERÝ, ČTVRTEK

Prostranství u rybníčka                        6:30 - 6:45 hod

Prostranství u prodejny COOP            6:45 - 7:00 hod

U Obecního úřadu Rokytnice               7:00 - 7:15 hod


Publikováno 18. 3. 2019 22:16

Plán obce Rokytnice na období 2019 - 2026

Plan obce Rokytnice na obdobi 2019 - 2026.pdf


Publikováno 18. 3. 2019 22:13