27. 1. Ingrid

Zítra: Otýlie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace pro občany

Informace pro občany


 

 

Informace k vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky v lednu 2023

V lednu 2023 proběhne volba prezidenta České republiky, a to konkrétně v těchto termínech:

1. kolo volby: pátek 13. ledna - sobota 14. ledna 2023, případné 2. kolo volby: v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.

V těchto volbách lze volit na voličský průkaz. Žádost o vydání voličského průkazu může být Obecnímu úřadu Rokytnice doručena ode dne vyhlášení voleb. Lhůty pro ukončení podání žádosti a pro vyzvednutí voličského průkazu jsou stanoveny zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto lhůty se odvíjí od termínu konání voleb. Více informací viz níže.

 

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu a následnému vyzvednutí voličského průkazu:

Informace - voličské průkazy pro volbu prezidenta v lednu 2023.pdf

 

Žádost o vydání voličského průkazu - tiskopis:

Žádost o voličský průkaz pro volbu prezidenta (leden 2023 - tiskopis).pdf

 

Plná moc k převzetí voličského průkazu - tiskopis:

Plná moc k převzetí voličského průkazu pro volbu prezidenta (leden 2023 - tiskopis).pdf


Publikováno 4. 10. 2022 11:45

Vidimace a legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Lze vyřídit na Obecním úřadě Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

 

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. 

Úřad za obsah listin neodpovídá.

 

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.

Důvody k neprovedení vidimace či legalizace jsou stanoveny zákonem o ověřování.

 

Co musíte předložit:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný

  1. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  2. cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
  3. identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva,

    přičemž doklad podle odstavce  2. nebo 3. lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

 

Správní poplatky:

Vidimace:   30,- Kč/1 stranu A4 vidimované listiny

Legalizace: 30,- Kč/1 podpis

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Publikováno 25. 3. 2021 9:01

Czech Point

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby-pro-verejnost/

 

Provoz pracoviště „Czech POINT“ = místo, které vydává ověřené výstupy z centrálních registrů.

Zajišťujeme v kanceláři Obecního úřadu Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

Výstupy z centrálních registrů jsou zpoplatněny, lze hradit v hotovosti či platební kartou.

Příklady:

 

Výpis z rejstříků trestů

Kdo může žádat:
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříků trestů osobě, které se výpis týká, případně zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.
Co k tomu potřebujete:
1) Žadatel, kterého se žádost týká: platný doklad totožnosti.
2) Zmocněnec: úředně ověřenou plnou moc, která obsahuje číslo platného dokladu totožnosti žadatele, rodné číslo a místo narození žadatele + svůj platný doklad totožnosti.
 

Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace
 

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete:
1) Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
2) Žádáte-li o výpis podle seznamu nemovitostí, potřebujete znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu, příp. číslo popisné nebo evidenční (u stavby).
 
Výpis bodového hodnocení řidiče 
Co k tomu potřebujete: Platný průkaz totožnosti, řidičský průkaz
 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je určen k vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení v době po prvním lednu 2008. Je spravován Ministerstvem spravedlnosti.
Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba) 
 

Publikováno 24. 3. 2021 9:16

Provoz pošty v obci od 1.10.2020

Smlouva na Poštu Partner Rokytnice u Přerova je podepsána s datem realizace od 1. 10. 2020.

Provoz bude zajištěn společností Potraviny Dreiseitl s.r.o. na adrese Rokytnice č. p. 218, 751 04 Rokytnice.
Veřejnosti budou i nadále poskytovány poštovní a finanční služby ve standardním rozsahu.
Kvalita provozu Pošty Partner bude dozorována řídící pobočkou České pošty, pobočka Přerov 1.
 

Hodiny pro veřejnost provozovny Rokytnice č.p. 218 (platnost od pondělí 2. 8. 2021):

Pondělí: 12.00 – 17.00 hod
Úterý: 08.00 – 13.00 hod
Středa: 12.00 – 17.00 hod
Čtvrtek: 08.00 – 13.00 hod
Pátek: 08.00 – 13.00 hod
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

 

Publikováno 30. 7. 2020 8:48

Kácení dřevin rostoucích mimo les - stručný popis, formuláře, poučení účastníka řízení

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, na kterém strom stojí, případně nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. Vlastnictví pozemku je třeba potvrdit výpisem z náhledu do katastru nemovitostí přiloženým k žádosti. Dále je třeba je třeba přiložit  fotodokumentaci, která evidentně potvrzuje zdůvodnění kácení dřeviny uvedené v žádosti.

Kácení se realizuje v období vegetačního klidu, tj. listopad až březen, ve výjimečných případech (velmi vysoké nebezpečí pro okolí vzhledem ke stavu dřeviny apod.) i v ostatních měsících roku.

Rozhodujícím faktorem pro rozhodování mezi podáním "Žádosti o povolení kácení" či podáním "Oznámení o kácení dřeviny" je obvod kmene příslušné dřeviny ve výšce 130 cm nad zemí. Je-li tento obvod kmene ve stanovené výšce NAD 80 cm, je nutné žádat o povolení kácení (netýká se ovocných stromů). V opačném případě se řeší oznámením o kácení.

Formuláře ke stažení zde:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.doc

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.doc

 

Poučení účastníka řízení:

Poučení účastníka řízení ve věci povolení kácení dřevin.docx 


Publikováno 11. 5. 2020 9:22

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu - viz sekce Odpady.


Publikováno 2. 7. 2019 11:12

Občan na úřadě - Jak se zachovat v různých životních situacích

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

případně odkaz zde:

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

 

Přihlášení k trvalému pobytu v obci Rokytnice:

Přihlášení k trvalému pobytu v obci Rokytnice.pdf


Publikováno 26. 3. 2019 10:16

Pojízdná prodejna s pečivem dojíždí do naší obce

Pekárna PAULLA, s.r.o., Lipník nad Bečvou oznamuje, že pojízdná prodejna s pečivem dojíždí do naší obce, a to na níže uvedená stanoviště v níže uvedených termínech a časech:

ÚTERÝ, ČTVRTEK

Prostranství u rybníčka                        6:30 - 6:45 hod

Prostranství u prodejny COOP            6:45 - 7:00 hod

U Obecního úřadu Rokytnice               7:00 - 7:15 hod


Publikováno 18. 3. 2019 22:16

Plán obce Rokytnice na období 2019 - 2026

Plan obce Rokytnice na obdobi 2019 - 2026.pdf


Publikováno 18. 3. 2019 22:13