14. 6. Roland

Zítra: Vít

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Plánované a připravované projekty > Koncepce zeleně Rokytnice

Koncepce zeleně Rokytnice

     Obec Rokytnice zadala vypracování koncepce zeleně v intravilánu i extravilánu obce v roce 2020 firmě GERTEN s.r.o. Cílem tohoto projektu je promítnout koncepci zeleně do územně plánovací dokumentace  - územního plánu, tak aby v případě povolování dalších ať už dopravních nebo velkých staveb musel být brán návrh zeleně v obci v úvahu.

     Návrh systému zeleně sídla obce je z většiny založen zejména na zmírnění negativních vlivů budoucích dopravních záměrů. Proto také byly veškeré plánované dopravní záměry rozděleny do dvou hlavních kategorií pro snazší uvědomění si priorit:
Záměry s vysokou pravděpodobností uskutečnění: dálnice D55, vysokorychlostní trať I., Dluhonický přesmyk s přeložkou komunikace III/43515
Záměry s nízkou pravděpodobností uskutečnění: kanál Dunaj – Odra – Labe, vysokorychlostní trať II. (typ záměrů, kterými se autoři návrhu neomezují).
      Nejen hrozící dopravní záměry, ale i aktuální stav sídelní a krajinné zeleně je velmi důležitý, proto je mnoho nových ploch zeleně navrženo za účelem vzájemného funkčního a prostorového propojení v harmonický celek, který uživatele provede po celém katastrálním území. V neposlední řadě návrh čítá velké množství nových stromořadí (funkční typ ST), která jsou navržena zejména jako doprovodný prvek cest a dále jako dělící linie mezi zemědělsky využívanými pozemky. Výrazné zastoupení v rámci úpravy systému zeleně budou mít plochy zeleně ochranné (funkční typ T), plochy zeleně parkově upravené (funkční typy U a P) a plochy zeleně krajinné – multifunkční (funkční typ KI).
Nový systém zeleně bude fungovat na základě níže uvedených 4 základních pilířů:
1 Ochranná funkce před negativními vlivy budoucích dopravních záměrů
2 Pobytová a rekreační funkce
3 Efektivní propojení sídelní a krajinné zeleně
4 Přínos nové zeleně do zemědělské krajiny

Návrh spočívá ve stanovení hlavní rozvojové osy, os vedlejších a rozvojových uzlů, které jsou jejich součástí. Tyto 3 prvky jsou základem celého projektu a jsou stanovovány na základě spojení znalostí o území a představách o správném směru rozvoje zeleně.

Soubory analitické části ke stažení:

SOUPISKA_HODNOCENI_ZAKLADNICH_PLOCH_ZELENE.pdf

TEXTOVA_CAST.pdf

Soubory návrhové části ke stažení:

NAVRHOVANE_PLOCHY_ZELENE_NPZ.pdf

NAVRHOVANE_STROMORADI_NST.pdf

TEXTOVA_CAST.pdf

VYKRES_18_NAVRH.pdf