14. 6. Roland

Zítra: Vít

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě Rokytnice, Rokytnice 143, v úředních dnech a hodinách:

  pondělí   8:00 - 11:30   13:30 - 17.30 hod
  středa   8:00 - 11:30   13:30 - 15.30 hod
 2. Telefonické podání: pevná linka 581 211 837
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Písemnou žádost lze doručit datovou schránkou, případně  na e-mail obec@obecrokytnice.cz, či poštou na adresu Obec Rokytnice, Rokytnice 143, 751 04  Rokytnice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Rokytnice, Rokytnice 143, v úředních dnech a hodinách:

pondělí   8:00 - 11:30   13:30 - 17.30 hod
středa   8:00 - 11:30   13:30 - 15.30 hod

Telefonické podání: pevná linka 581 211 837

poštou na adresu Obec Rokytnice/Obecní úřad Rokytnice, Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice

Elektronicky na e-mail: obec@obecrokytnice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na Obecním úřadě Rokytnice v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 30 dní, prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě Rokytnice, Rokytnice 143
 • Poštou na adresu Obecní úřad Rokytnice, Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací (sazebník úhrad)

Sazebník úhrad

 • Náklady na pořízení listinných kopií

 náklady na pořízení listinných kopií pro jednotlivé typy kopií :

                                   Kopie, formát, sazba Kč

                                   černobílá jednostranná A4 …. 3,-

                                   černobílá oboustranná A4 ….. 4,-

                                   barevná jednostranná A4 ….. 15,-

                                   barevná oboustranná A4 ……25,-

 náklady na pořízení elektronických kopií, skenování v případě skenu jedné strany běžného formátu :

                                   A4 ….. 4,- Kč

                                   A3 ….. 6,- Kč

 • Náklady na tisk listin

 náklady na tisk listin pro jednotlivé typy tisku :

                                   tisk formát sazba Kč

                                   černobílý jednostranný A4 …. 3,-

                                   černobílý oboustranný A4 ….. 4,-

                                   barevný jednostranný A4 …. 15,-

                                   barevný oboustranný A4 ….. 25,-

                                   černobílý jednostranný A3 …. 5,-

                                   černobílý oboustranný A3 ….. 7,-

 

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

 • Náklady na poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu či barvě

 za poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie nebo tisku u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele uhradí.

 • Sazba za nosič dat

 sazba za pořízení datového CD činí 15 Kč včetně DPH 21%  za 1 kus.

 • Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, které přesáhne půl hodiny, se stanoví sazba úhrady za každou následující i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 230,- Kč včetně DPH 21%. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, např. náklady na jízdné, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Formuláře