4. 3. Stela

Zítra: Kazimír

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace pro občany > Vidimace a legalizace

Vidimace a legalizaceOvěřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Lze vyřídit na Obecním úřadě Rokytnice v úředních hodinách (pondělí, středa).

 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

 

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. 

Úřad za obsah listin neodpovídá.

 

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.

Důvody k neprovedení vidimace či legalizace jsou stanoveny zákonem o ověřování.

 

Co musíte předložit:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný

  1. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  2. cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
  3. identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva,

    přičemž doklad podle odstavce  2. nebo 3. lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

 

Správní poplatky:

Vidimace:   30,- Kč/1 stranu A4 vidimované listiny

Legalizace: 30,- Kč/1 podpis

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.